glassfish~svn - Revision 63177: /trunk/api/javaee-api/javax.ejb