glassfish~svn - Revision 64304: /trunk/api/javaee-api/javax.ejb