glassfish~svn - Revision 64298: /trunk/api/javaee-api/javax.ejb