glassfish~svn - Revision 64228: /trunk/api/javaee-api/javax.ejb