glassfish~svn - Revision 63227: /trunk/api/javaee-api/javax.ejb